Υπάρχουν πολλοί ΜΎΘΟΙ γύρω από το τραγούδι, την αναπνευστική διαδικασία και την παραγωγή του ήχου!!!

Υπερβολικά πολλοί στην πραγματικότητα!!!

Ας καταρρίψουμε μερικούς από αυτούς λοιπόν!!

16

Η οποιαδήποτε κίνηση της κοιλιάς δεν έχει άμεση σχέση με τη διαφραγματική αναπνοή.

Αμελητέες μεταβολές μπορεί να παρατηρηθούν .

Στόχος ή δείγμα της σωστής διαφραγματικής αναπνοής ωστόσο δεν αποτελεί η κίνηση (φούσκωμα)

της κοιλιάς.