Υπάρχουν πολλοί ΜΎΘΟΙ γύρω από το τραγούδι, την αναπνευστική διαδικασία και την παραγωγή του ήχου!!!

Υπερβολικά πολλοί στην πραγματικότητα!!! Ας καταρρίψουμε μερικούς από αυτούς λοιπόν!! 

7

Τι είναι η εγκεφαλική φωνή;

Τραγουδώ με τη φυσική μου φωνή.

Και όταν αυτή είναι τοποθετημένη , υποστηριγμένη και μέσω των κατάλληλων αντηχείων

οδηγημένη ,τότε ο ήχος είναι μεταλλικός , ελαφρύς αλλά με όγκο και ικανός να ταξιδεύει.

Το falsetto ή αλλιώς η ψεύτικη φωνή είναι η αστήριχτη φωνή και η μη τοποθετημένη. με αποτέλεσμα ο ήχος της να είναι λεπτός, ”άσπρος” και με αέρα.